همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی
حضرت علی (ع) راه تحقق جامعه همدل را درک متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت، یاری رسانی نیکو و امر به معروف و نهی از منکر می دانند.مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۴ را با عنوان “دولت، ملت، هم دلی و هم زبانی” نامگذاری کردنددر شعار امسال، همدلی نماد هماهنگی های باطنی است و همزبانی نماد هماهنگی های بیرونی است. قلمرو این هم دلی و هم زبانی، همه میدان‌هایی است که پیشرفت کشور و تحقق عدالت و گسترش معنویت، به آن نیاز دارند .اگر چه رابطه و حقوق بین دولتمردان و مردم ، امری دو سویه است، اما به حکم قاعده ی منطقی «الناس علی دین ملوکهم » وظیفه ی دولتمردان در این امر سخت تر از مردم و رسانه ها است.از این حیث، افزودن پسوند «هم زبانی» در عنوان سال،می تواند دلالتی دال بر این بخش از منازعاتی باشد که در سال های اخیر رخ داده است.
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

بر خلاف بسیاری از باور های اشتباهمان در مورد واژه ی "شعار"، باید گفت که با توجه به قرارگرفتن در جامعه ای که برای زندگی کردن آن را انتخاب کرده ایم و قوانین و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، شعار یعنی فریاد باورهایمان؛ و یعنی با توجه به قرار گرفتن در میدان عمل، آنجا که لزوم هست، با تمامی اعتماد به نفسمان، شعائر خود را عملی کردن.متاسفانه برای بسیاری از انسان ها به تصور خودشان شعائر غیرقابل درک است و از آن دوری می کنند؛ زیرا بر این باورند که مخاطب شعائر، شخصیتیست با سنی خاص.

عده ای هم بر اساس عقیده های متفاوت خود، فقط به دنبال شنیدن شعارها هستند و بدون در نظر گرفتن نتایج عمل به آن، با نهایت سعی خود به آن بی اعتنا می شوند. و در کنار این دو دسته، عده ای هم می باشند که شعائر را می شنوند و چون با تفکر و تحقیق به این باور رسیده اند که قطعا این شعار در جامعه ی اسلامی بر اساس تفکر و ریزبینی دقیق بوده و قطعا سرنوشت ساز می باشد، با نهایت سعی و تلاش خود و اعتماد به دولت، آن را عملی می سازند.

شما از کدام دسته می باشید؟
دسته ی اول ؟ دسته ی دوم ؟ و یا دسته ی سوم ؟

براستی چه میزان تفکر و درک از شعائر سال های کشوری که در آن زندگی می کنیم باید برایمان حائز اهمیت باشد؟آیا عمل به شعائر، به تعداد سال های زندگی مان بستگی دارد؟آیا عمل به شعائر در پیشرفت های ما نقش بسزایی دارند؟و آیا با گذشت سال، شعائر سال های گذشته باید بلااستفاده شود؟

با نگاهی متفکرانه به این موضوع دست می یابیم که قطعا شعار هر سال در سال خودش معنای بسیاری و لزوم زیادی داشته و قطعا موفقیت های بسیاری داشته برای آنان که به آن شعار عمل نموده اند؛ ولی این را هم خوب متوجه خواهیم شد که با گذشت سال ، شعارهای سال های پیش قدیمی نشده؛ بلکه باید آن ها را در جایگاه خود حفظ نمود و دست بر نداشت از ادامه دادنِ عمل به شعائر .

 اما بررسی اینکه شعار امسال چیست

 به چه میزان حائز اهمیت است

 راهکارهای آن چه می باشد؟

قطعا در جامعه ی اسلامی که ما در آن زندگی می کنیم، باتوجه به اهداف و ریزبین هایش و با اثبات موفقیت های کشور، رهبر و فرمانده ی کل قوایش آنقدر تدبیر دارد که بتواند برای پیش بردن کشور به سوی موفقیت های بیشتر، عمل به برخی از وظایف را لزومِ کار بداند.و قطعا تحقق بخشیدن به شعار سال نه فقط در سرنوشت یک شخص بلکه در سرنوشت کل جامعه ی اسلامی تاثیرگذار است؛ زیرا موفقیت سرنوشت کشور و یا ناموفقیتش را یک شخص نه بلکه تمامی مردم آن کشور احساس خواهند کرد.پس قطعا به این موضوع دست خواهیم یافت که عمل کردن به شعار سال بر هر فرد آن جامعه با هر سنینی امریست لازم.

تحقق بخشیدن به شعائرهایمان آنجا عملیست که معنای آن را بفهمیم و بتوانیم از خود شروع کنیم و چشممان به عمل کرن و عمل نکردن دیگران نباشد. و دیگران را هم سوق دهیم به انجام در رسیدن به موفقیت ها. و عمل به راهکارها آنجا نتیجه می دهد که برای خود راهنکار بذاریم و برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به موفقیت ها دست پیدا کنیم و در تحقق به شعار سال سهم عظیمی داشته باشیم.

جدا از تمامی تعصب هایمان و عقیده های شخصی که داریم،

آیا تابحال به شعار امسال دقت کرده اید؟

دقت در جملات اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی؟!؟!؟!

اصلا اقتصاد چیست ؛ و فرهنگ به چه معنا می باشد؟!؟!؟!

اشتباه فکر نکنید؛ اقتصاد فقط اشاره به اسکناس ها و سکه های دوروبرمان ندارد! بلکه با نگاه عمیق می توان گفت که اقتصاد یعنی تمامی ارزش هایی که با کار و تلاش به دست آمده اند، آن اشیائی که در اطرافمان هستند و آن ها که روش استفاده ی صحیح از آن ها در موفقیت هایمان سهم بسزایی دارند.

و به طور خیلی ساده جهاد اقتصادی یعنی روش استفاده ی صحیح در نوع خرج کردن هایمان؛ یعنی استفاده ی صحیح از داشته هایمان؛ و تصمیم درست در انتخابِ آنچه می خواهیم داشته باشیم.

پس استفاده ی صحیح از داشته هایمان یعنی برد وموفقیتِ ما.

و فرهنگ؛ که فقط به نوع پوشش و رفتار ما تمرکز ندارد؛ بلکه باز هم به نوع استفاده از ارزش های ما متمرکز است. که راه و روشی برای معرفی کردن شخصیتمان می باشد! و نشان دهنده ی این مورد که شخصیت ما استقبال کننده از چه نوع خصوصیات رفتاری، اخلاقی می باشد. و بازهم باید گفت:

پس انتخاب فرهنگی درست یعنی برد و موفقیتِ ما.

و قطعا وقتی پذیرفته ایم که در یک جامعه ی اسلامی سپری کنیم این را هم پذیرفته ایم که باید با قوانین آن کشور جلو رویم و از فرهنگ آن جامعه تبعیت نماییم.پس چه بهتر که نگذاریم فرهنگ زیبای ایرانی زیر چنگال های فرهنگ های غلط مانند غرب از بین رود؛ و ارزش هایمان رو به اتمام رسد.

سازمان دادن به اقتصاد و فرهنگ ملزم به یک مدیریت می باشد؛ و قطعا تمامی شخصیت ها و مسئولین و افراد دیگر به تخقق یافتن این شعار نقش بسزایی دارند.و حتی می توان گفت در کنار همت مسئولین برای پیشرفت در اقتصاد و پاربرجایی فرهنگ جامعه ،این مدیریت را می توان از خودمان شروع کرد و با یاددادن و آموزش به دیگران ، شعار سالمان را عملی نماییم.برای رسیدن به اهدافمان و تحقق یافتن شعار ،نباید نگاهمان به حرکت دیگران باشد بلکه باید از خود شروع کرد.

قبل از هر چیزی باید این نکته را باید در نظر گرفت که قطعا پیش رفتن به سوی راهی که اقتصاد معنایی با درکی واقعی داشته باشد و فرهنگ جلوه ای به معنای حقیقی خود پیدا کند  نوع عمل کردن افرادی به نام مسئول و اشخاصی به نام افراد جامعه و بالخصوص بزرگ تر های خانواده نقش بسیار مهمی دارند.
ترویج نوع و روش کارکردها از سوی مسئولین و به ثبت رساندن راه های مختلف از سوی مسئولین برای کنترل اقتصاد.

و اثبات رسانیدن  این مورد که هر شخص در هر سنینی؛ 

و هر موقعیتی نقش مهمی در به سامان رساندن شعار سال دارد.

فرهنگ سازی در این مورد که هر عضو خانواده کمک به دیگری کند برای به هدف رساندن شعار سال و نادیده نگرفتن این مورد مهم.و در کنار این موارد عمل کردن مسئولین و مردم به وظایف خود.و قطعا یادگیری آن ها که می دانند به آنان که نمی دانند در پیش رفتن در راهی که شعار سال را عملی نمایند.تحقق به شعار سال به نوع انتخاب های ما بستگی دارد. ما می توانیم با ارائه ی بسیاری از ایده های مفیدمان در تحقق یافتن روشی درست برای استفاده ی صحیح از اقتصاد و پابرجاماندن فرهنگمان موثر باشیم. قطعا هر فردی برای پیشرفت ایده ای دارد،عزم ملی یعنی به اشتراک گذاشتن ایده ها یمان و پیش رفتن در راه هایی که برای تحقق شعارمان نقش بسزایی دارند و ما توانایی داریم.

عزم ملی یعنی آنکه من هم سهمی دارم. 

پس باید تک تک افراد جامعه به هم کمک کنند؛ 

تا بتوانند از هرچه برایشان فراهم شد استفاده ی مفید را نمایند. 

و به خود یاد دهند؛ تا بر اصول فرهنگ پابرجا و ریشه دار ملت جامعه ی اسلامی جلو روند.

و این امر شدنیست؛ هم برای آنان که جایگاهشان در پشت میزهای مدیریت می باشد و هم برای آنان که در شغل خانه داری مشغول به فعالیت می باشند و هم برای کودکانی که آینده ای زیبا باید در انتظار آنها باشد. یعنی به حقیقت هم برای اقتصاد و هم برای فرهنگ اول از همه چیز اراده ی هر فرد بسیار حائز اهمیت می باشد و اینکه بداند ارزش هایی دارد به نام اقتصاد و فرهنگ که باید به درستی از آن ها استفاده نماید؛ زیرا در سرنوشت خودش و کشورش نقش بسزایی دارد.

باید دانست که روش صحیح از اقتصاد و فرهنگ یک جامعه، آن هم یک جامعه ی اسلامی که بر پایه ی قرهنگی اصیل صورت گرفته نشان دهنده ی نوع شخصیت اوست و نوع راهی که انتخاب کرده است که در رسیدن به موفقیت ها و شکست هایمان نقش بسزایی دارد.اگر چندسالیست که به این موضوعات بی اهمیت شده ایم، بیاییم و اینبار حداقل برای خود ساختن کمی با تامل به جلو گام برداریم. و بدانیم که ما هم در تحقق یافتن شعار سال سهمی بسیار عظیم داریم.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۳۱
ابراهیم محمودزاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی